HET PLAN

Wat wil het Waterschap Limburg?

In het kader van het HoogwaterBerschermingsProgramma moet het Waterschap Limburg zorgen dat de Maas bij hoogwater minder schade aanricht. In de gehele provincie Limburg worden langs de Maas maatregelen getroffen om het water temmen zoals dijkverhogingen en de aanleg van overstromingsbekken (retentie) waar het water geen kwaad kan.

 

In het gebied tussen Wessem en Thorn wil het Waterschap naast dijkverhogingen een retentiebekken gaan maken. Als het retentiebekken in gebruik is, hebben ongeveer 29 bedrijven en woonhuizen er direct last van. Wat er met deze 29 objecten gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Daarnaast is er een sterke negatieve invloed op de grondwaterstand in Wessem en Thorn.

Situatie mét retentiebekken en kwelwaterproblemen

Situatie enkel met dijkversterkingen

NADELEN

WAT ZIJN DE NADELEN VAN DIT PLAN?

Een 4-tal groeperingen uit Wessem en Thorn vinden dit een onzalig idee omdat:

 

1. De waterhuishouding ernstig wordt verstoord; er ontstaat veel kwelwaterproblematiek waar geheel Wessem en een groot deel van Thorn last van krijgt. Kwelwater ontstaat als gevolg van de vele grindtunnels die direct onder de oppervlakte zitten en het water zich razendsnel onder de grond verplaatst.

 

2. Door het kwelwater zullen er huizen en bedrijven buiten het retentie bekken gaan onderlopen die vroeger droog bleven.

 

3. De laatste Maas-meander tussen Wessem en Thorn wordt aangetast.

 

4. Er moet een enorm groot financieel offer gebracht worden om de mensen in het bergingsgebied schadeloos te stellen; het Waterschap heeft het geld niet.

 

5. De kosten van een retentiebekken wegen niet op tegen het effect van ca. 2 cm waterverlaging bij hoogwater stroom afwaarts in de Maas en de vele andere negatieve effecten.

 

6. Wessem en Thorn hebben al decennia lang een grote bijdrage geleverd aan de bergingscapaciteit van de Maas door de enorme ontgrindingen in dit gebied.

 

7. Naast het retentie bekken zijn er nog een aantal onderdelen van het plan die ons niet aanstaan: de aanleg van een dijk op de Maas boulevard in Wessem; het verlagen van het beschermingsniveau van de bedrijven op de Mauritshaven en het verleggen van beken.

WAT DOET KWELWATER
OVER ONS

Binnen het plangebied Wessem-Thorn zijn een 4-tal groeperingen uit Wessem en Thorn actief die zich gezamenlijk verzetten tegen o.a. de aanleg van een retentie bekken door het Waterschap Limburg in het buitengebied tussen Wessem en Thorn. Deze 4 groeperingen trekken gezamenlijk op naar het Waterschap, de provincie Limburg en de gemeente Maasgouw. Ze worden gesteund door honderden sympathisanten uit Wessem en Thorn.

 

Samen hebben we meerdere informatie avonden en nieuwsberichten verzorgd voor onze inwoners. Met deze website en het nieuwsabonnement willen we inwoners van Wessem en Thorn nog beter van informatie voorzien. Het waterschap komt in 2019 met haar onderzoeksrapport naar buiten. We kunnen en moeten dan nog bijsturen!

 

namens de 4 G-’s:

Jos Thijssen, dorpsraad Wessem

Fons Verbruggen, behoud historisch aangezicht Wessem

Jeroen Bex, ondernemers Mauritshaven Wessem

Luc Wolfs, Klankbordgroep Water en Landschap Thorn

ONZE STANDPUNTEN

Fons Verbruggen

Ik ben voorzitter van het comité behoud historisch aanzicht Wessem. Het waterschap wil op de Maasboulevard in Wessem een dijk aanleggen. Deze zal ruim 1,5 meter hoog worden. Wij hebben andere oplossingen voorgesteld zoals een demontabele beschermingswand zoals in Venlo of een zelf oprichtende waterkering.  Het waterschap wil geen demontabele beschermingswand vanwege het noodzakelijke opbouwwerk. Met de zelfoprichtende wanden heeft het waterschap geen werk want ze komen vanzelf omhoog bij hoog water. Deze zijn vaker door Nederlandse bedrijven met succes toegepast. Het Waterschap wil er (nog) niet aan. Wij zijn voor het behoud van het historisch aanzicht Wessem en daarin past geen dijk.

Harrie Geelen

PAARD VAN TROJE
 
De keuze voor “deze plaats” van het Retentiebekken is een verkeerde en onomkeerbare keuze. In de jaren negentig heb ik als fruitteler geprocedeerd tegen vergunningverlening vanwege de waterproblemen (kwel en overstromings risico). Gesteund door rapporten, vele meetgegevens en kennis van het gebied, ben ik uiteindelijk in het gelijk gesteld. Via de Raad van State én het Europese Hof heb ik de verlegging van de invaart van de Grote Hegge Plas stroomafwaarts afgedwongen, waardoor overstroming in 1993 en 1995 is voorkomen.
 
Zeker bij een groter aanbod van Maaswater en het realiseren van een opslagbekken worden overstromingskansen vanuit België sterk vergroot met ernstige gevolgen.
 

Dit alles maakt het ÉÉN GROTE TIJDBOM!

 
Concluderend bij de keuze van het Waterschap wordt zo goed als zeker “Het Paard van Troje” binnen gehaald!!!

Jos Thijssen

Als voorzitter van de dorpsraad in Wessem wil ik de inwoners van Wessem een stem geven in de plannen van het waterschap. Ik maak me grote zorgen over de veiligheid van de inwoners van Wessem. Als het retentie-bekken tussen Wessem en Thorn doorgaat dan krijgen geheel Wessem en grote delen van Thorn daar last van. Als de verbindingsweg tussen Wessem en Thorn blank komt te staan en aan de andere kant het water tot tegen de A2 staat, kunnen we geen kant meer op. Oh ja alleen richting Maasbracht! Er komt zoveel kwelwater omhoog dat alle woningen in Wessem en heel veel in Thorn er last van krijgen. Zelfs een aantal straten zullen blank komen te staan. Dat mag niet gebeuren.

Luc Wolfs

Ik kijk primair door mijn politiek bestuurlijke bril naar de bewegingen van het waterschap in dit gebied. De vele voortekenen stemmen mij niet gerust. In een artikel van Dagblad de Limburg van maart 2019 geeft het waterschap aan een miljoenentekort te hebben voor het uitvoeren van hun plannen. In het Grensmaas project hebben de ontgrinders 700 miljoen euro afgedragen voor het winnen van grind. Dat geld is gebruikt voor rivier verbreding, dijkverhogingen en retentiegebieden. Dit is een win-win situatie voor het waterschap, de provincie en de ontgrinders. Als dat kan is het prima maar dit concept gaat niet op voor het retentiebekken in Wessem-Thorn vanwege de grote kwelwaterproblematiek en bijkomende gevaarrisico’s. Het waterschap bagatelliseert dit probleem. Gezien de grote grondpositie van de ontgrinders is het niet uitgesloten dat er tussen Thorn en Wessem op termijn wordt ontgrind onder het mom van hoogwater bescherming.

Fabian Koenen

Ik woon aan de Baarstraat in Thorn. Mijn huis ligt in het retentiegebied dat het waterschap wil maken. Het is een prachtig natuurgebied waarin de oude winterberging van de Maas zichtbaar is. Sinds de aanlegging van de dijken in de jaren 70 is het natuurlijk geen winterberging meer. Het winterbergend gebied is echter nooit aangepast in de bestemmingplannen en kaarten. Het waterschap gebruikt dit argument nu om te zeggen dat er een retentiebekken kan komen. Dit klopt feitelijk niet. Maar nog veel belangrijker: dit kostbare natuurgebied mag niet verloren gaan!

Lei Tonnaer

Ik volg de ontwikkelingen in het Belgische Vijverbroek op de voet. Het Vijverbroek ligt in het Belgische Kessenich en grenst aan de zuid-west kant van Thorn. De Belgen houden de mogelijkheid open om Vijverbroek te ontgrinden. Als dat gaat gebeuren dan komt er nog meer kwelwater naar Thorn. Het waterpeil (NAP) in de Belgische gaten is bij hoog water zo’n 1,30 meter hoger dan in Thorn. Hierdoor ontstaat een zeer grote kweldruk aan de zuid-west kant van Thorn. Als er iets gebeurd dat staat het grootste deel van de historische kern van Thorn blank. In dat gebied ligt onder andere het verzorgingstehuis Sterrebosch. Ik maak me hierover grote zorgen.

Jeroen Bex

Ik vertegenwoordig een aantal ondernemers uit de Nautische Boulevard/ Prins Mauritshaven in Wessem. Onze bedrijven liggen nu buitendijks. Dat wil zeggen de dijk (de Waage Naak) ligt nu achter onze bedrijven. Bij hoog water staan delen van onze bedrijven blank omdat het water tegen de Waage Naak blijft staan. Het waterschap wil de Wagenaak gaan verhogen. Omdat de Waage Naak hoger wordt, neemt de wateroverlast in onze bedrijven bij hoog water verder toe met bijbehorende economische schade. Alternatieven om onze bedrijven te beschermen zijn door het waterschap afgewezen.

Ton Forschelen

Ten zuiden van Wessem tot aan Maastricht zijn al vele verbeteringen en verbredingen aan gebracht rond de Maas (Grensmaas project). Op een aantal kritische meetpunten langs de Maas zie je dat bij hoog water het waterpeil de laatste 100 jaren steeds verder afneemt. Het waterschap en rijkswaterstaat kunnen het effect op de hoogwaterbescherming uit dit Grensmaasproject (nog) niet aangeven. Het gebied tussen Thorn en Wessem is niet geschikt voor retentie vanwege de open bodemstructuur. De noodzaak van het retentiebekken moet afgezet worden tegen het effect van het Grensmaas project en betere alternatieven.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ALLE ONTWIKKELINGEN, SCHRIJF NÚ IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

COLOFON

Wessem en Thorn verwatert (www.wessemthornverwatert.nl):

 

Taalkundig moet het zijn: “Wessem en Thorn verwateren”. Toch is voor deze sitenaam gekozen vanwege de grote eensgezindheid waarmee een aantal groeperingen uit Wessem en Thorn samen optrekken tegen de plannen van het Waterschap Limburg om een retentiebekken in ons gezamenlijk buitengebied te realiseren. Wessem en Thorn hebben reeds decennia lang een immense bijdrage geleverd aan de nationale grindwinning en de bergingscapaciteit van Mooder Maas. Door verdere uitbreiding van de bergingscapaciteit in dit gebied verwatert niet alleen een uniek cultuurlandschap (de laatste Maasmeander) maar verwatert de veiligheid van onze inwoners vanwege een forse stijging van ‘waterproblematiek’ door overstromingsrisico en kwelwater. Dit risico wordt fors versterkt door de plannen van de Belgische overheid in het Belgische natuurgebied ‘ter Koel’ in de plaats Kessenich en door slechte waterveiligheid stroomopwaarts.

 

De kwelwaterproblematiek en grondwaterfluctuaties bedreigen tevens de cultuurhistorisch kernen Thorn en Wessem. Thorn heeft de grootste rijksmonumentendichtheid van Nederland.

 

We willen deze waarden niet uitruilen tegen het kleine voordeel dat het Waterschap hier kan behalen: de cultuurhistorie verwatert. Naast vragen over de noodzaak tot deze ingreep na de vele maatregelen die : ) Limburg heeft.

 

De site bestaat sinds zomer 2019. Deze website  wordt verzorgd door een redactieteam uit de 4 G’s. Dit zijn een 4-tal groeperingen uit Wessem en Thorn die zich gezamenlijk verzetten tegen de aanleg van een retentie bekken door het Waterschap Limburg in het buitengebied tussen Wessem en Thorn.